SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Adatvédelmi tájékoztató

Utolsó frissítés:

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

Szilberhorn Ferenc egyéni vállalkozó (székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 10. 2. emelet 1., nyilvántartási szám: 58692231, adószám: 48371395-2-23) - a továbbiakban: Adatkezelő - magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Az adatvédelmi tájékoztató az Adatkezelővel üzleti-, szerződéses-, vagy egyéb kapcsolatban - kivéve a munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban - lévők részére készült Adatkezelő ezen adatkezeléseivel kapcsolatos adatkezeléseiről.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - a továbbiakban: Rendelet - előírásainak, amely előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket köteles hozni annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá elő kell segítenie az Érintett jogainak a gyakorlását.

Az Érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az aktuális adatvédelmi tájékoztató a https://szilberhorn.com/adatvedelmi-tajekoztato.html címen érhető el.

Adatkezelő fenntartja a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására.

2. Adatkezelő elérhetőségei

Név: Szilberhorn Ferenc egyéni vállalkozó
Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 10. 2. emelet 1.
Honlap: https://szilberhorn.com *
E-mail: palyazati.iroda@pm.me
Telefon: +36 70 634 9289
Adatvédelmi tisztviselő: nincs (Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kijelölni)

* A honlap statikus, személyes adatot nem kezel, sütit ("cookie"-t) nem tartalmaz.

3. Adatkezelési irányelvek

Adatkezelő megfelel az alábbi adatkezelési irányelveknek, továbbá képes e megfelelés igazolására:

4. Adatkezelés során alkalmazott jogszabályok

5. Az adatvédelmi tájékoztató időbeli hatálya

Az adatvédelmi tájékoztató a keltezésétől az azonos tárgyban született újabb adatvédelmi tájékoztató kiadásáig hatályos.

6. Adatkezeléssel érintett személyek köre

Adatkezelővel üzleti-, szerződéses-, vagy egyéb szolgáltatás nyújtásához, gazdasági tevékenységéhez fűződő kapcsolatban - kivéve a munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban - lévő természetes személyek, illetve Adatkezelő üzleti-, szerződéses-, vagy egyéb szolgáltatás nyújtásához, gazdasági tevékenységéhez fűződő partnereivel munkaviszonyban álló munkavállalói, valamint az ezen partnerekkel munkavégzésre irányuló egyéb (megbízási szerződéses) jogviszonyban lévő természetes személyek - a továbbiakban együtt: Érintett.

7. Adatkezelések köre

7.1. Előjegyzés

7.1.1. Az adatkezelés célja

Az előjegyzés "Nyilvántartásba vétel iránti kérelem" című űrlap Érintett általi kitöltésével és aláírásával, majd a kérelem másolatának Adatkezelő részére e-mailben történő küldésével történik azzal a céllal, hogy Adatkezelő az Érintett részére az adott pályázati jogcímmel kapcsolatos értesítéseket, üzeneteket küldhessen.

7.1.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

7.1.3. A kezelt adatok köre és forrása

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett.

7.1.4. Az adatok tárolásának időtartama

Az adatokat az Adatkezelő az adott pályázati jogcím lezárásáig, de legfeljebb a felvételi kérelem keltezésétől számított 2 évig tárolja, azt követően az elektronikusan tárolt adatokat törli, a papír alapon tárolt adatokat megsemmisíti.

7.1.5. Adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

7.1.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

7.2. Előminősítés

7.2.1. Az adatkezelés célja

Az előminősítés "Előminősítési adatlap" Érintett általi kitöltésével és aláírásával, majd az adatlap másolatának Adatkezelő részére e-mailben történő küldésével történik azzal a céllal, hogy az előminősítésen elért pontszám Adatkezelő számára információval szolgáljon Érintett nyerési esélyéről az adott pályázati jogcím vonatkozásában. Adatkezelő részben ezen információra alapozhatja Érintettel való együttműködési szándékát.

7.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

7.2.3. A kezelt adatok köre és forrása

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett.

7.2.4. Az adatok tárolásának időtartama

Az adatokat az Adatkezelő az adott pályázati jogcím lezárásáig, de legfeljebb az előminősítési adatlap keltezésétől számított 2 évig tárolja, azt követően az elektronikusan tárolt adatokat törli, a papír alapon tárolt adatokat megsemmisíti.

7.2.5. Adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

7.2.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

7.3. Megbízási szerződések

7.3.1. Az adatkezelés célja

Adott pályázati jogcím vonatkozásában megbízási szerződés kötése ügyfelekkel.

7.3.2. Az adatkezelés jogalapja

A megbízási szerződésekben rögzített adatok tekintetében az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, jelen esetben a szerződés teljesítése az adatok kezelésének a jogalapja.

7.3.3. A kezelt adatok köre és forrása

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett.

7.3.4. Az adatok tárolásának időtartama

Tekintettel az adóellenőrzési gyakorlatra, amely szerint adóellenőrzéskor az eljáró adóhivatal kéri az adózótól az általa megkötött szerződéseket (a megtörtént gazdasági esemény-, és a gazdasági esemény körülményeinek beazonosítása és tisztázása céljából), ezért a megbízási szerződésekben rögzített adatokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie az Adatkezelőnek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelő) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (Érintett) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni, ezt követően Adatkezelő az elektronikusan tárolt megbízási szerződéseket (adatokat) törli, a papír alapon tárolt megbízási szerződéseket (adatokat) megsemmisíti.

7.3.5. Adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

7.3.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

8. A személyes adatok tárolásának helye

Adatkezelő a személyes adatokat székhelyén (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 10. 2. emelet 1.), zárható helyiségben tárolja elektronikusan, valamint zárható szekrényben papír alapon.

9. Adatvédelem és adatbiztonság

A tárolt személyes adatokat az ügyvezető jogosult megismerni, valamint akiket az adott megbízás esetében az ügyvezető erre feljogosít.

Adatkezelő az adathordozókat a tárolás helyén zárható helyiségben, zárható szekrényben tárolja.

Az adatok tárolására szolgáló helyiségbe csak az adatok megismerésére jogosultak léphetnek be.

Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról. Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

Az adatok kezelése csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

10. Tárhelyszolgáltató elérhetőségei

Név: Sybell Informatika Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
Honlap: https://sybell.hu/
E-mail: hello@sybell.hu
Telefon: +36 1 707 6726

11. Elektronikus levelezőrendszer szolgáltató elérhetőségei

Név: Proton AG
Székhely: Route de la Galaise 32., 1228 Plan-les-Ouates, Genf, Svájc
Honlap: https://proton.me/

12. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, visszavonását, élhetnek adathordozási- és tiltakozási jogaikkal.

12.1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában nyújtsa.

12.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosultak arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjanak.

12.3. Helyesbítés joga

Érintettek kérhetik Adatkezelő által kezelt, rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, a hiányos adatok kiegészítését.

12.4. Törléshez való jog

Érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rájuk vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettekre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a meghatározott feltételek esetén.

12.5. Adatkezelés korlátozásának joga

Érintettek kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintettek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más, természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

12.6. Adathordozás joga

Az érintettek jogosultak a rájuk vonatkozó, általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, valamint ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani anélkül, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

12.7. Tiltakozás joga

Az érintettek jogosultak arra, hogy tiltakozzanak személyes adataik közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

12.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintettek jogosultak arra, hogy ne terjedjen ki rájuk az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rájuk nézve joghatással járna, vagy őket hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

12.9. Visszavonás joga

Az érintettek jogosult arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják.

12.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogaik megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatnak.

12.11. Kérelmek bejelentése

Az Érintettek kérelmeiket az alábbi módokon juttathatják el:

  1. Postai levélben a "Szilberhorn Ferenc, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 10. 2. emelet 1." címre,
  2. E-mailben a palyazati.iroda@pm.me e-mail címre.

Adatkezelő adatvédelmi felelőse: Szilberhorn Ferenc.

Az Érintett bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Érintett azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Amennyiben az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, abban az esetben további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk megadását kérheti.

E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. Ennek hiányában Adatkezelő a kérelem teljesítése előtt minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a kérelmet az arra jogosult terjesztette be.

E-mailben tett kérelem esetén a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül Adatkezelő elbírálja a beérkezett kérelmet és amennyiben lehetséges teljesíti az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, vagy a kérelem teljesítésének megtagadása esetén megadja az erről és indokairól szóló tájékoztatást.

12.12. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket – kérelmeik elutasítása esetén is – bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Honlap: https://naih.hu/
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410

Bírósági út választása esetén a per - Érintett választása szerint - Érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Érintettnek célszerű valamely eljárás kezdeményezése előtt a panaszával először Adatkezelőhöz fordulnia.