SZILBERHORN Pályázati Iroda

Adatvédelmi tájékoztató

1./ Az adatvédelmi tájékoztató célja

SZILBERHORN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 7. 2. em. 13., cégjegyzékszám: 03-09-125874, nyilvántartó hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, adószám: 24248222-2-03, cég képviseletére jogosult: Szilberhorn Ferenc ügyvezető) - a továbbiakban: Adatkezelő - magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az aktuális adatvédelmi tájékoztató a https://szilberhorn.com/adatvedelmi-tajekoztato.html címen érhető el.

Adatkezelő fenntartja a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására.

2./ Adatkezelő elérhetőségei

Név: SZILBERHORN Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 7. 2. em. 13.
Honlap: https://szilberhorn.com/
E-mail: kft@szilberhorn.com
Telefon: +36 76 459 740

3./ Tárhely szolgáltató elérhetőségei

Név: DotRoll Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Honlap: https://dotroll.com/hu/
E-mail: support@dotroll.com
Telefon: +36 1 432 3232

4./ Elektronikus levelezőrendszer szolgáltató elérhetőségei

Név: Proton AG
Székhely: Route de la Galaise 32., 1228 Plan-les-Ouates, Genf, Svájc
Honlap: https://proton.me/

5./ Adatkezelési irányelvek

Adatkezelő megfelel az alábbi adatkezelési irányelveknek, továbbá képes e megfelelés igazolására:

6./ Kezelt személyes adatok

6./1./ Ügyfelek adatai, megbízási szerződések teljesítésével kapcsolatos adatok, számlázási adatok

Ügyfeleink és kapcsolattartó személyeik alábbi személyes adatait tároljuk és kezeljük:

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása:
Az adatok kezelése és felhasználása kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, számlázás, valamint a megbízási szerződések teljesítése céljából történik.

Az adatkezelés jogalapja:
Szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges jogos érdek.

Adatok megőrzésének ideje:
Üzleti kapcsolat időtartamának végéig (szerződéses jogviszony megszűnéséig); törlési kérelem esetén a kérelem kézbesítését követő 15. napig; egyébként a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő ideig.

6./2./ A személyes adatok tárolásának helye

Adatkezelő a személyes adatokat székhelyén, az alábbi címen tárolja:
6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 7. 2. em. 13.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

7./ Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, visszavonását, élhetnek adathordozási- és tiltakozási jogaikkal.

7./1./ Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában nyújtsa.

7./2./ Hozzáféréshez való jog

Az érintettek jogosultak arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosultak arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjanak.

7./3./ Helyesbítés joga

Érintettek kérhetik Adatkezelő által kezelt, rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, a hiányos adatok kiegészítését.

7./4./ Törléshez való jog

Érintettek jogosultak arra, hogy kérésükre Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rájuk vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettekre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a meghatározott feltételek esetén.

7./5./ Adatkezelés korlátozásának joga

Érintettek kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintettek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más, természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7./6./ Adathordozás joga

Az érintettek jogosultak a rájuk vonatkozó, általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, valamint ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani anélkül, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

7./7./ Tiltakozás joga

Az érintettek jogosultak arra, hogy tiltakozzanak személyes adataik közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

7./8./ Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintettek jogosultak arra, hogy ne terjedjen ki rájuk az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rájuk nézve joghatással járna, vagy őket hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7./9./ Visszavonás joga

Az érintettek jogosult arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják.

7./10./ Bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogaik megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatnak.

8./ Panasz

Panasszal az alábbi hatósághoz lehet fordulni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Honlap: https://naih.hu/
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410


Az adatvédelmi tájékoztató utolsó módosításának dátuma:

Az oldal tetejére