SZILBERHORN Pályázati Iroda

Fiatal gazda pályázat 2020 - 2021

40.000 euró összegű, tetszőleges célra felhasználható, vissza nem térítendő támogatás 41 év alatti fiatal gazdák számára

Fiatal gazda pályázat 2020-2021 feltételei

Alapinformáció

Pályázat neve: "A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás"
Pályázat közismert nevei: "fiatal gazda pályázat", "fiatal gazda támogatás", "FIG"
Pályázat kódszáma: VP2-6.1.1-16
Pályázat státusza: felfüggesztett
Tervezett pályázat-benyújtási időszak: 2020-2021

A fiatal gazda pályázat célja

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszútávú megtartása.

A támogatás forrása

A pályázati felhívásban 37,75 milliárd forint keretösszeget határoztak meg.

A 2017-ben benyújtott támogatási kérelmekre azonban az eredetileg meghatározott keretösszegnek csupán kevesebb, mint 40%-át ítélték oda, a fennmaradó rész a tervek szerint a 2020-2021-ben ismét igényelhető fiatal gazda pályázat forrásául szolgálhat.

A támogatás jellege, mértéke, formája

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A fiatal gazda pályázat nyertesei 40.000 euró-nak megfelelő forintösszegű támogatásban részesülnek. A támogatás összege a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB euró árfolyamon kerül átváltásra.

A fiatal gazda pályázat 40.000 euró vissza nem térítendő támogatás

350 forint/euró árfolyamon a fiatal gazda támogatás összege 14 millió forint.

A folyósítás kettő részletben történik:

  1. részlet: a támogatási összeg 75%-a, azaz 30.000 eurónak megfelelő forintösszeg, amely az első kifizetési kérelem benyújtását követően kerül kifizetésre;
  2. részlet: a támogatás fennmaradó 25%-a, azaz 10.000 eurónak megfelelő forintösszeg, a fiatal gazda pályázati felhívás szerinti-, valamint az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítését követően, legkorábban az első részlet igénylésétől számított 3 év múlva, de legkésőbb a fenntartási időszak 54. hónapjának utolsó napjáig igényelhető.

A támogatás elszámolása, felhasználása

A fiatal gazda pályázat egyszerűsített elszámolású: a támogatás lehívásához nem szükséges benyújtani a költségek felmerülését alátámasztó dokumentumokat.

A projekttel kapcsolatos elvárás az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

Mindezek alapján a támogatás teljes összege tetszőleges célra felhasználható, azonban a pályázati felhívásban rögzített-, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése a támogatás felhasználására tekintet nélkül szükséges.

TIPP A fiatal gazda támogatás elszámolásával összefüggésben a támogatás összegén felül jelentős - forintban kifejezve hétszámjegyű - többlet bevétel realizálódhat. A támogatás optimális elszámolását segítő szolgáltatásunk valamennyi fiatal gazda ügyfelünk számára - az utógondozási szolgáltatáscsomag részeként - díjmentesen elérhető.

A fiatal gazda pályázat igénylésének feltételei

A támogatás abban az esetben igényelhető, amennyiben a fiatal gazda...

Növénytermesztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat igénylésének évében beadott TERA kérelem, vagy - ha az még nem került benyújtásra - az azt megelőző évben beadott TERA kérelem alapján kerül meghatározásra.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap állatállomány-nyilvántartása alapján számított éves átlagos állatlétszám alapján kerül meghatározásra.

Amennyiben a támogatás igénylője jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság (egyszemélyes Kft.), abban az esetben a fenti feltételek a jogi személyre, illetőleg a jogi személy kizárólagos tulajdonosára és ügyvezetőjére vonatkoznak.

TIPP A fiatal gazda pályázat igénylését egyéni vállalkozóként javasoljuk.

A fiatal gazda pályázat igénylésének kizáró okai

Nem ítélhető meg támogatás, illetőleg nem adható ki támogatói okirat, amennyiben a fiatal gazda pályázat igénylője...

A fiatal gazda pályázat 2020-2021. évre vonatkozó keretösszegéről jelenleg nincs információ.

A fiatal gazdák kötelezettségei

A pályázat nyertesei kötelesek...

A fenntartási időszak alatt a mezőgazdasági üzem egészének, vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása, valamint használatának, hasznosításának átengedése nem megengedett.

A fiatal gazda pályázat 2020-2021. évi igénylése

A fiatal gazda pályázat 2020-2021-ben a tervek szerint ismét igényelhető lesz, azonban konkrét pályázat-benyújtási időszak még nem ismert.

A fiatal gazda pályázat 2020-2021-ben a tervek szerint ismét igényelhető

TIPP A pályázatra való felkészülés már a felhívás megjelenését megelőzően ajánlott, figyelemmel arra, hogy a jogosultsági kritériumok teljesítése jellemzően sokkal több időbe telik, mint amennyi a felhívás megjelenését követően a pályázat benyújtásáig rendelkezésre áll.

2020. május 07. napjától a https://fiatalgazdapalyazat.com címen elérhető új weboldalon fontos információ található a fiatal gazda pályázatról azok számára, akik a tervezett 2020-2021. évi kiírás alkalmával szeretnék elnyerni a támogatást.

A fiatal gazda pályázat bírálata

Bírálati időszak a pályázat benyújtása és a támogatási döntés meghozatala közötti időszak.

A fiatal gazda pályázat standard kiválasztási eljárásrend alapján kerül elbírálásra. A bírálat fő lépései:

  1. Jogosultsági kritériumok ellenőrzése. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő pályázatokat érdemi bírálatra (pontozásra) küldik, a nem megfelelő pályázatokat jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt elutasítják.
  2. Szükség esetén hiánypótlásra, adategyeztetésre, tisztázó kérdés feltevésére kerül sor.
  3. Az Irányító Hatóság megállapítja a támogathatósági ponthatárt.
  4. A ponthatárt el nem érő pályázatokat forráshiány miatt elutasítják.
  5. A ponthatárt elérő pályázatokat jóváhagyják.
  6. A fiatal gazda pályázat nyertesei megkapják a Támogatói Okiratot.

A támogatási döntés közlését követően lehetőség van az eljárás során keletkezett iratok (például részletes pontozási táblázat) megtekintésére, illetőleg másolat készítésére.

A pályázat elutasítása ellen a döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül kifogás nyújtható be, amennyiben az eljárás valamely része jogszabálysértő, vagy a pályázati felhívásban foglaltakkal ütköző.

Vis maior

A fiatal gazda pályázattal összefüggésben az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.

Korábbi fiatal gazda pályázati kiírások

2020-ig összesen hat kiírás alkalmával volt lehetőség fiatal gazda pályázat igénylésére.

A támogatás igénylésének, illetőleg igénybevételének részletes feltételeit megállapító jogszabályok:

Fiatal gazda pályázat 2017

"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására.


Fiatal gazda pályázat 2015

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2014

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2012

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2009

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet.


Fiatal gazda pályázat (2007-2008)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet.