SZILBERHORN Pályázati Iroda

Fiatal gazda pályázat 2021

14,5 millió Ft szabadon felhasználható vissza nem térítendő támogatás 41 év alatti fiatal gazdák számára

Fiatal gazda pályázat 2021 feltételei

Alapinformáció

Pályázat közismert nevei:
"fiatal gazda pályázat"
"aranykalászos gazda pályázat"
"ifjú gazda pályázat"
"FIG"

Pályázat kódszáma:
VP2-6.1.1-16

Pályázati felhívás neve/elérhetősége:
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

Pályázat státusza:
Lejárt benyújtási határidő

2021. április 19. | Közlemény fiatal gazdák számára

Utoljára négy évvel ezelőtt igényelhettek 40.000 euró vissza nem térítendő támogatást a mezőgazdaságból élő fiatalok...

Az elmúlt négy évben több, mint ezer, fiatal gazda pályázat iránt érdeklődő számára adtunk tájékoztatást, útmutatást, segítséget.

Általánosan elmondható, hogy a cégünkkel kapcsolatba lépők mintegy 80%-a a fiatal gazda pályázatról kér információt és mindössze a fennmaradó 20% érdeklődik más támogatási lehetőségek felől.

Nem csupán az érdeklődők számából, arányából, de az eddigi hat fiatal gazda kiírás során a támogatás túligénylésének mértékéből is egyértelműen kitűnik, hogy Magyarország legnépszerűbb mezőgazdasági támogatásáról van szól.

Nem véletlen a rendkívüli népszerűség. A fiatal gazda pályázat az egyetlen pályázati lehetőség a kis üzemmérettel rendelkező, fejlődni akaró, azonban támogatások nélkül önerőből fejlődni képtelen fiatal gazdák számára.

A fiatalok a magyar vidék zálogai
Az agráriumnak fontos a generációváltás és a szakemberek utánpótlása
A vidék jövője a fiatal gazdák kezében van
olvasható Dr. Nagy István agrárminiszter honlapján.

Különösen az idézett mélyenszántó gondolatok fényében arcpirító, hogy a legnépszerűbb, egyetlen érdemi segítséget jelentő, önerő nélkül igényelhető és tetszőleges célra felhasználható fiatal gazda pályázatra már négy éve egyetlen forint sem jut.

Soha nem látott mennyiségű pénz érkezik az EU-ból a magyar mezőgazdaság számára. Szomorúan tapasztaljuk, hogy éppen azok a hazai kistermelők, fiatal gazdák nem részesülhetnek ebből a pénzből, akiknek minden kétséget kizáróan a legnagyobb szükségük van rá.

Nem tudjuk, hogy következő alkalommal mikor lesz igényelhető a fiatal gazda pályázat. Bízunk a döntéshozók bölcsességében és reméljük, hogy erre mielőbb sor kerül. Addig is kitartást kívánunk minden érintett, leendő fiatal gazdának, továbbá kérjük, hogy a pályázat megjelenéséig lehetőség szerint ne töltsék be a 41. életévüket! :D

A fiatal gazda pályázat célja

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszútávú megtartása.

A támogatás forrása

A pályázati felhívásban eredetileg 37,75 milliárd Ft keretösszeget határoztak meg.

A 2017-ben benyújtott támogatási kérelmekre a tervezett keretösszegnek csupán kevesebb, mint 40%-át ítélték oda, a fennmaradó részt lényegében elvették a fiatal gazdáktól és más pályázatokhoz használták fel.

A fiatal gazda pályázat esetleges 2021. évi igénylésének esetére várható keretösszegről jelenleg nem rendelkezünk információval.

A támogatás jellege, mértéke, formája

A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.

A fiatal gazda pályázat nyertesei 40.000 euró-nak megfelelő forintösszegű támogatásban részesülnek. A támogatás összege a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB euró árfolyamon kerül átváltásra.

362,50 Ft/euró árfolyamon a fiatal gazda támogatás összege:
14,5 millió Ft.

A folyósítás kettő részletben történik:

 1. részlet
  A támogatás 75%-a, 30.000 euró (≈ 10.875.000 Ft) az első kifizetési kérelem benyújtását követően kerül kifizetésre.
 2. részlet
  A támogatás fennmaradó 25%-a, 10.000 euró (≈ 3.625.000 Ft) a fiatal gazda pályázati felhívás szerinti-, valamint az üzleti tervben vállalt kötelezettségek teljesítését követően, legkorábban az első részlet igénylésétől számított 3 év múlva, de legkésőbb a fenntartási időszak 54. hónapjának utolsó napjáig igényelhető.

TIPP
A támogatás optimális elszámolásával a 14,5 millió Ft összegen felül mintegy 3 millió Ft többlet bevétel érhető el.

A támogatás elszámolása, felhasználása

A fiatal gazda pályázat egyszerűsített elszámolású: a támogatás lehívásához nem szükséges benyújtani a költségek felmerülését alátámasztó dokumentumokat.

A projekttel kapcsolatos elvárás az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

Mindezek alapján a támogatás teljes összege tetszőleges célra felhasználható, azonban a pályázati felhívásban rögzített-, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése a támogatás felhasználására tekintet nélkül szükséges.

Az igénylés feltételei

A támogatás abban az esetben igényelhető, amennyiben a fiatal gazda...

STÉ kalkulátor

Növénytermesztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat igénylésének évében beadott TERA kérelem, vagy - ha az még nem került benyújtásra - az azt megelőző évben beadott TERA kérelem alapján kerül meghatározásra.

Állattenyésztés esetén az üzemméret a fiatal gazda pályázat benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap állatállomány-nyilvántartása alapján számított éves átlagos állatlétszám alapján kerül meghatározásra.

Az igénylés kizáró okai

Nem ítélhető meg támogatás, illetőleg nem adható ki támogatói okirat, amennyiben a fiatal gazda pályázat igénylője...

Kötelezettségek

A fiatal gazda pályázat nyertesei kötelesek...

A fenntartási időszak alatt a mezőgazdasági üzem egészének, vagy a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása, valamint használatának, hasznosításának átengedése nem megengedett.

A pályázat bírálatának folyamata

A bírálati időszak a pályázat benyújtása és a támogatási döntés meghozatala közötti időszak.

A fiatal gazda pályázat standard kiválasztási eljárásrend alapján kerül elbírálásra. A bírálat fő lépései:

 1. Jogosultsági kritériumok ellenőrzése. A jogosultsági kritériumoknak megfelelő pályázatokat érdemi bírálatra (pontozásra) küldik, a nem megfelelő pályázatokat jogosultsági kritériumok nem teljesítése miatt elutasítják.
 2. Szükség esetén hiánypótlásra, adategyeztetésre, tisztázó kérdés feltevésére kerül sor.
 3. Az Irányító Hatóság megállapítja a támogathatósági ponthatárt.
 4. A ponthatárt el nem érő pályázatokat forráshiány miatt elutasítják.
 5. A ponthatárt elérő pályázatokat jóváhagyják.
 6. A fiatal gazda pályázat nyertesei megkapják a Támogatói Okiratot.

A támogatási döntés közlését követően lehetőség van az eljárás során keletkezett iratok (például részletes pontozási táblázat) megtekintésére, illetőleg másolat készítésére.

Az elutasítás ellen a döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül kifogás nyújtható be, amennyiben az eljárás valamely része jogszabálysértő, vagy a pályázati felhívásban foglaltakkal ütköző.

A fiatal gazda pályázat 2021. évi igénylése

A fiatal gazda pályázat 2021-ben vélelmezhetően ismét igényelhető lesz, azonban konkrét pályázat-benyújtási időszak még nem ismert, továbbá a 2021-es kiírás tényét jelenleg semmilyen jogszabály nem támasztja alá.

A felkészülés már a pályázati felhívás megjelenését megelőzően ajánlott, figyelemmel arra, hogy a jogosultsági kritériumok teljesítése jellemzően sokkal több időbe telik, mint amennyi a felhívás megjelenését követően a pályázat benyújtásáig rendelkezésre áll.

TIPP
A fiatalgazdapalyazat.com oldalon a fiatal gazda pályázat elnyeréséhez szükséges olyan információk is megtalálhatók, melyek máshol biztosan nem...

Fiatal gazda pályázat 2021 előtt

2021-ig összesen hat alkalommal volt lehetőség a támogatás igénylésére:

Fiatal gazda pályázat 2017

"A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás" című, VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás fiatal és képzett mezőgazdasági szakemberek által létrehozott új mezőgazdasági vállalkozás támogatására.


Fiatal gazda pályázat 2015

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2014

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2012

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet.


Fiatal gazda pályázat 2009

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet.


Fiatal gazda pályázat (2007-2008)

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet.

Fiatal gazda pályázat 2021 után

2021 és 2022 átmeneti év lesz a KAP működtetésében: még az aktuális időszak szabályrendszere szerint történnek a kifizetések, de már a 2021-2027-es költségvetés terhére.

Az átmeneti időszak rendelkezései a fiatal gazda pályázat esetleges 2021-es kiírását is érinthetik.

Az oldal tetejére