SZILBERHORN Pályázati Iroda
2007 óta a mezőgazdasági termelők szolgálatában

Fogalomjegyzék mezőgazdasági pályázatokhoz

Utolsó frissítés:

Mezőgazdasági pályázatok kapcsán gyakran használt szavak és kifejezések közérthető magyarázata

Fogalomjegyzék mezőgazdasági pályázatokhoz

A következőkben olyan szavak és kifejezések magyarázata olvasható, amelyek a mezőgazdasági pályázatok körében gyakran előfordulnak.

Ezek ismerete mindenki számára ajánlott, aki mezőgazdasági támogatásban érintett, vagy ilyen támogatást tervez igényelni.

Bírálati időszak

A támogatási kérelem benyújtása és a támogatási döntés meghozatala közötti időszak.

Előminősítés

Annak vizsgálata, hogy a támogatást igényelni tervező milyen mértékben felel meg a pályázati felhívásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak.

Éves átlagos állatlétszám számítása

Napi nyilvántartás esetén:

A1+A2+...+A365 (366)
365 (366)

Ahol

A1+ A2+...+A365 (366)= az év napjainak állatlétszám adata (db/nap);
365 (366)= az év napjainak száma (nap/év (nap/szökőév)).

Heti, vagy havi nyilvántartás esetén:

[(Any+Az)/2]+[(Bny+Bz)/2]+...+[(Xny+Xz)/2]
N

Ahol

Any, Bny, Xny= adott időszak (hét, vagy hónap) első napjának állatlétszáma (db);
Az, Bz, Xz= adott időszak (hét, vagy hónap) utolsó napjának állatlétszáma (db);
N= 52 (heti nyilvántartás esetén)
N= 12 (havi nyilvántartás esetén)

Fenntartási kötelezettség

A támogatott beruházás, eszköz, létesítmény rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával történő használata, működtetése, üzemeltetése.

Fiatal gazda pályázat

A mezőgazdaság generációs megújulásának elősegítését célzó vissza nem térítendő támogatás 18-40 éves fiatal mezőgazdasági termelők számára.

A fiatal gazda pályázat hazánk legnépszerűbb mezőgazdasági pályázata.

Irodánk országos ismertsége, jó híre elsősorban a fiatal gazda pályázat kapcsán elért sikereknek köszönhető.

Fizikai befejezés

Az az állapot, amikor az agrártámogatási jogviszony keretében a támogatott tevékenységeket a pályázati felhívásban és a támogatási döntésben meghatározottak szerint elvégezték.

Hiánypótlás

Hiánypótlási felszólításban megjelölt, az eljáráshoz szükséges adatok, információ és dokumentumok eljuttatása a hatóság/hivatal részére.

Kedvezményezett

Támogatási jogosultsággal rendelkező ügyfél: azon támogatást igénylő, akinek/amelynek a támogatási kérelmét a VP Irányító Hatósága Támogatói okirattal jóváhagyta.

Keretkimerülés

Jogszabályban, vagy pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági vagy pénzügyi keret teljes mértékű, vagy olyan részleges kimerülése, amikor a fennmaradó rész a támogatás jellegéből adódóan nem használható ki.

Kérelembenyújtási időszak

Azon kezdő- és befejező dátummal jelölt időszak, amely során az elektronikus kérelembenyújtó felület aktív, a támogatási kérelem szerkeszthető, benyújtható.

A mezőgazdasági támogatások jelentős részénél a kérelembenyújtási időszak értékelési szakaszokra osztott, a benyújtott támogatási kérelmek értékelési szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra.

Amennyiben a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, abban az esetben az Irányító Hatóság a kérelembenyújtási időszak vége előtt a pályázat benyújtásának lehetőségét felfüggesztheti.

Kifizetési kérelem

Kérelem Támogatói okirattal rendelkező Kedvezményezett részéről a megítélt támogatás aktuális részének, vagy egészének folyósítására.

Konzorcium

Olyan kollektív kedvezményezett, amelynek természetes személy, illetve nem természetes személy tagjai polgári jogi társasági szerződést kötnek adott intézkedés közös megvalósítására és az ahhoz szükséges vagyoni hozzájárulás biztosítására.

Közös Agrárpolitika (KAP)

A Közös Agrárpolitika (KAP) azoknak a jogszabályoknak az összessége, amelyeket az Európai Unió (EU) azért fogadott el, hogy közös és egységes agrárpolitikát biztosítson a tagállamok számára. A KAP a mezőgazdasági termelőket segíti abban, hogy kiváló minőségű és megfizethető élelmiszerekkel tudják ellátni az uniós polgárokat.

Mezőgazdasági támogatások

Az alábbi támogatásokat sorolhatjuk ide:

Működtetési időszak

Pályázati felhívásban meghatározott időszak, amely során a Kedvezményezettnek a Támogatói okiratban és a kapcsolódó jogszabályokban rögzített kötelezettségeket teljesíteni szükséges. Mezőgazdasági támogatások esetén a működtetési időszak jellemzően 5 év.

Műszaki-szakmai tartalom

A beavatkozás keretében megvalósított fejlesztések, tevékenységek valamely, a beavatkozás eredményessége szempontjából meghatározó tulajdonsága, amelynek megvalósítását a kedvezményezett a támogató felé a támogatási kérelem benyújtásával vállalta, vagy amelyet a pályázati felhívás vagy a támogatási döntés ekként határoz meg.

Pályázati felhívás

Támogatás igénylésének és igénybevételének részletes feltételeit megállapító jogszabály.

Projekt utógondozás

Jellemzően csomagban kínált szolgáltatások, melyek célja a Kedvezményezett ügyfél segítése a működtetési időszak során fennálló kötelezettségeinek teljesítésében, a projekthez kapcsolódó, adminisztratív jellegű feladatok ellátásával.

Irodánk például az alábbi utógondozási szolgáltatásokat kínálja:

Sikerdíjas pályázatírás

Olyan pályázatírási szolgáltatás, melynek célja nem csupán a támogatási kérelem elkészítéséhez és benyújtásához kapcsolódó feladatok ellátása (mint az előre fizetendő díjat, például munkadíjat is tartalmazó szolgáltatások esetén), hanem elsődlegesen a támogatás elnyerése.

Sikerdíjas pályázatírás esetén mindössze egyetlen díj, "sikerdíj" kerül felszámításra, amely kizárólag a támogatás elnyerése esetén és csak a Támogatói okirat kibocsátását-, illetőleg a támogatás folyósítását követően fizetendő.

A SZILBERHORN Pályázati Irodában - üzleti filozófiánknak megfelelően - sikerdíjas pályázatírással foglalkozunk.

Standard Termelési Érték (STÉ)

Az ágazat kibocsátását fejezi ki termelői áron. A mutatót a termelési érték és a közvetlen támogatások (továbbá az általános forgalmi adó és egyéb termékadó) különbségeként fejezik ki. A növény- és gombatermesztési termékek értéke termelési terület-, míg az állattenyésztési termékek értéke éves átlagos állatlétszám alapján kerül meghatározásra.

Tartalmi értékelési szempontok

A pályázati felhívásokban rögzített azon szempontok, amelyek alapján a támogatási kérelmek tartalmi értékelése - azaz pontozása - történik.

Támogatási előleg

Amennyiben a pályázati felhívás lehetővé teszi, hatályos Támogatói okirat birtokában támogatási előleg igényelhető. A támogatási előleg a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához szükséges mértékben igényelhető legfeljebb a megítélt támogatás összegének feléig. A Kedvezményezett nem igényelhet támogatási előleget, ha a támogatás kifizetésére utófinanszírozással, a projekt megvalósítását követően, egy összegben kerül sor.

Támogatási kérelem

A benyújtásra kerülő pályázat az összes csatolt melléklettel, dokumentummal együtt. Támogatási kérelem valamennyi mezőgazdasági támogatás esetén kizárólag elektronikus felületen készíthető el, illetőleg nyújtható be.

Támogathatósági ponthatár

A VP Irányító Hatósága által megállapított pontszám, amelyet elérő támogatási kérelmek jóváhagyásra kerülnek.

Támogatói okirat

A VP Irányító Hatóságának támogatási jogviszony létrehozására irányuló akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat.

Vidékfejlesztési Program

A Vidékfejlesztési Program (VP) az agrárium-, valamint a vidéki térségben élők megerősítését szolgálja. Elsődleges célja a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, a munkaerő-igényes ágazatok fejlesztése, technológiai korszerűsítése, a környezet- és klímatudatos mezőgazdaság ösztönzése, a vidék lakosságmegtartó képességének erősítése a vidéki infrastruktúra fejlesztésén, munkahelyteremtésen keresztült.

A VP kiemelt célja a helyi kezdeményezések támogatása, melyet a LEADER program keretében Helyi Akciócsoportok (HACS) működtetésével valósít meg.

Vissza nem térítendő támogatás

A pályázati felhívásban rögzített, valamint a Kedvezményezett támogatási kérelmében vállalt kötelezettségek teljesítéséért járó, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges tőkejuttatás. A mezőgazdasági támogatások jellemző formája.